Obsah: Prednáška prináša nový prístup vo využití Javy ako prvého programovacieho jazyka. Objektovo - orientovaný prístup je zavedený hneď od začiatku a zohráva dôležitú úlohu v metodológii výučby programovania. Prednáška bude rozdelená do 3 okruhov:

1. Základy
Čo je Java a prečo sa začíname učiť programovať v Jave.
Práca v prostredí Eclipse, ukážky jednoduchých programov (vytvorenie, spustenie, výsledky).
Štruktúra programu - vymenovanie tried, vymenovanie metód, vymenovanie príkazov.
Objekty preddefinované v pripravenom geometrickom applete a ich využívanie.
Jednoduché typy, konštanty, stringy, jednoduchý input/output, podmienky, cykly. Udalosti (skryté).

2. Vytváranie vlastných objektov
Vlastná trieda bez dedičnosti, konštruktory, preťažovanie.
Triedy, inštancie, metódy, dedičnosť, prekrývanie, hierarchie tried, predefinované triedy (API).

3. Jednoduché algoritmy a aplikácie
Používatelský interfejs. Algoritmický problém triedenia a jeho zložitosť. Polia objektov. Algoritmy pre prácu s poľami. Hierarchia tried v knižnici Java.