e-learning na UPJŠ

Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači

Ste tu prvý raz?

Vitajte na e-learningovom portáli LMS.UPJS.SK,

ktorý slúži ako elektronická podpora niektorých predmetov v rámci študijných programov na UPJŠ.

Prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo)
sú totožné s prihlasovacími údajmi ako do AiS2

AiS2

Pri prvom prihlásení je potrebné doplniť profilovú stránku (upraviť diakritické znaky pri mene a priezvisku, mesto, časovú zónu, ...). Zmeny je potrebné potvrdiť tlačidlom Aktualizovať profil v spodnej časti.

V súlade s pravidlami UPJŠ (Príkaz rektora č. 12/2015) používajte pre pracovné a študijné účely na UPJŠ výlučne univerzitnú e-mailovú adresu (meno.priezvisko@upjs.sk príp. id@student.upjs.sk).

Máte problém s prihlásením sa do systému LMS.UPJS.SK?

  • Prihláste sa do AiS2 a zmeňte si heslo.
  • Odhláste sa z AiS2 a opätovne sa prihláste do AiS2 s novým heslom.
  • Prihláste sa do lms.upjs.sk s novými prihlasovacími údajmi.
  • Ak máte problémy s prihlásením sa do AiS2, kontaktujte administrátorov AiS2 pre Vaše pracovisko/fakultu).

Welcome to the e-learning portal LMS.UPJS.SK,

which serves as an electronic support for some subjects within the study programs at UPJŠ.

Login details (username and password)
are identical to the login details as to AiS2 (academic information system)

AiS2

When logging in for the first time, it is necessary to add a profile page (edit diacritical marks for name and surname, city, time zone, ...). The changes must be confirmed with the Update profile button at the bottom.

In accordance with the rules of UPJŠ (Rector's Order No. 12/2015), use only the university e-mail address (name.lastname@upjs.sk or id@student.upjs.sk) for work and study purposes at UPJŠ.

Problems logging into the LMS.UPJS.SK system?

  • Log in to AiS2 and change your password.
  • Log out of AiS2 and log in again with a new password.
  • Log in to lms.upjs.sk with new login details (password).
  • If you have problems logging in to AiS2, contact the AiS2 administrators for your department / faculty.

Kontaktný e-mail / Contact email: lms@upjs.sk