Definície pojmov jazyk, kultúra, literatúra a ich vzájomná súvzťažnosť. Jazyk ako nositeľ kultúrnych artefaktov. Vzťah jazyka a kultúry, transformácia a aplikácia tohto korelatívneho vzťahu do teórie vyučovania cudzích jazykov. Identita. Inakosť. Socializácia. Sociálna identita a sociálna interakcia. Národná geografia a národné kultúrne dedičstvo. Stereotypy a národná identita. Interkultúrna a transkultúrna komunikácia. Transkultúrna literatúra. Literárny text a dialóg kultúr ako jazykovo rečový a kulturologický faktor. O uvedených pojmoch sa intenzívne diskutuje v humanitných a sociálnych vedách, ale aj v umení, kultúre. V rámci predmetu budú diskutované základné antropologické, historické, sociologické, filozofické, ale aj geologické a klimatické vedy, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie súčasných diskusií a ich zaradenie do vedeckého kontextu.