Chirálny substrát, chirálne pomocné činidlo a katalyzátor, kinetické a
termodynamické rozlíšenie, dvojnásobná a trojnásobná stereoselektívna indukcia,
Cramov, Karabatsonov a Felkin-Ahnov model, chelátový model, Cornforthov
dipolárny model, Burgli-Dunitzov model, stereoselektívna syntéza a aktivačné
energie. Príklady syntéz: cyklopropanácia, alkylácie ketónov, syntéza
2-substituovaných karboxylových kyseln, aminokyselín, alkoholov, aldolové
kondenzácie, Michaelova reakcia, Dielsove-Alderove cykloadície, asymetrická
epoxidácia, chirálne kyseliny a bázy, prešmyky, enzymatické metódy.