1.Úvod do bioanalytickej chémie, charakter biologických vzoriek, vplyvy pôsobiace na analyty v biologických vzorkách 2.Odber,transport a uchovávanie biologických vzoriek, vybrané postupy úpravy biologických vzoriek 3.Kritéria výberu analytickej metódy, optimalizácia analytického postupu, interpretácia výsledku analýzy 4.Kontrola a riadenie akosti v klinickom laboratóriu 5.Základy teórie farebnosti molekúl a ich analytické využitie, indikátorové reakcie, výber tlmivých roztokov pre bioanalytiku 6.Úvod do enzýmovej analytiky, enzýmy ako analyty/analytické činidlá 7.Imunochemické metódy, sérologické a imunodifúzne metódy 8.Vyšetrovacie postupy v lekárskej mikrobiológii 9.Vybrané separačné metódy pre analýzu biomolekúl 10.Princípy miniaturizácie analytických postupov v klinickej chémii a v imunoanalýze, mikročipy, nanočipy, senzory a biosenzory.