Cieľom uvedeného premetu aplikovať vedomosti získané z predmetov bakalárskeho stupňa štúdia fyzicko-geografického zamerania. Zaoberá sa konkrétnymi procesmi prebiehajúcimi v prírode, ich priebehom, dopadom na prírodu, ľudskú spoločnosť a jej činnosť. Cieľom predmetu je zároveň poskytovať aktuálne informácie týkajúce sa extrémnych prírodných procesov v rôznych oblastiach sveta.