Predmet Regionálna geografia Európy (humánna geografia) pre jednoodborových študentov a Regionálna geografia Európy pre dvojodborových študentov približuje nasledovné čiastkové témy: vymedzenie Európy, historický vývoj Európy, demografia a sídla Európy, štruktúra obyvateľov Európy podľa kultúrnych znakov, integračné zoskupenia s dôrazom na EÚ, jednotlivé regióny Európy a komplexná geografická charakteristika vybraných modelových štátov.