Cieľom je rozšíriť teoretické základy priestorovej analýzy geografických
údajov a digitálneho modelovania v GIS. Študent zároveň nadobudne
praktické zručnosti realizácie takýchto analýz.