Fázy životného cyklu projektu a jednotlivé aktivity realizované v daných fázach. Súčasti plánu projektu a ich následnosť. Podrobný rozpis prác (WSB). Personálne obsadenie projektu. Projektové diagramy. Harmonogram projektu. Umiestnenie zdrojov, optimalizácia zdrojov. Riadenie rizík projektu. Koncept kritickej cesty. Monitoring priebehu projektu, projektový controlling. Nové prístupy k projektovému manažmentu, manažment kritickej cesty, manažment kritickej reťaze, extrémny projektový manažment.