Priebežné jednoročné vzdelávanie. Cieľom kurzu je pripraviť učiteľov pre implementáciu ENV prístupu do vyučovania svojho aprobačného predmetu s cieľom formovať hodnotovú orientáciu žiaka vo vzťahu k životnému prostrediu. Absolvent získa schopnosť zaujať fundovaný postoj k využívaniu poznatkov vedy a techniky z praktickom živote.