Základné pojmy z mikroekonómie, teória ponuky a dopytu, atď. Mikroekonómia v praxi.