Cieľom predmetu je analýza trendov vývoja obyvateľstva Slovenska: vývoj pôrodnosti, úmrtnosti, sobášnosti, rozvodovosti a potratovosti, hlavné trendy zahraničnej a vnútornej migrácie obyvateľstva, formovanie populačných štruktúr, ako aj poznanie charakteristických znakov priestorovej diferencovanosti populačného vývoja obyvateľstva Slovenska. Súčasťou náplne toho predmetu je aj návšteva príslušných inštitúcií, ktoré spracúvajú a poskytujú základné štatistické informácie.