Cieľ kurzu:

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom širšie teoretické základy z oblasti daňového práva.


Obsah kurzu:

1. Všeobecno-teoretické otázky daní a poplatkov: podstata, pojem, funkcie a kritéria členenia daní a poplatkov.
2. Všeobecno-teoretické otázky daňového práva: Postavenie a význam daňového práva, jeho podstata, predmet, pojem, funkcie a pramene.
3. Daňovo-právne normy a daňovo-právne vzťahy: podstata a charakteristika.
4. Harmonizácia nepriamych daní v EÚ (všeobecne).
5. Daň z pridanej hodnoty.: všeobecná charakteristika, právna úprava a daňové prvky.
6. Daň z poistenia, právna úprava a daňové prvky.
7. Daň z príjmov – daň z príjmov fyzickej osoby: všeobecná charakteristika, právna úprava a daňové prvky.
8. Daň z príjmov – daň z príjmov právnickej osoby: všeobecná charakteristika, právna úprava a daňové prvky.
9. Daň z motorových vozidiel, právna úprava a daňové prvky.
10. Miestne dane: Všeobecná charakteristika miestnych daní a ich právna úprava. Druhy miestnych daní.
11. Organizačno-právna základňa správy daní.
12. Princípy a zásady správy daní.
13. Osoby zúčastnené na správe daní.
14. Podania pri správe daní.
15. Doručovanie pri správe daní.
16. Lehoty pri správe daní.
17. Činnosti správcu dane pri správe daní.
18. Úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní.
19. Podstata, účel a právna úprava daňového konania.
20. Daňové konanie v prvom stupni.
21. Osobitné daňové konania.
22. Daňové preplatky, vrátenie dane a daňové nedoplatky.
23. Daňové exekučné konanie.

V rámci jednotlivých tém budú obsiahnuté aj poznatky z riešenia projektov APVV a VEGA na katedre.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické základy v oblasti všeobecno-teoretických otázok finančného práva a daňového práva. Na úvod je dôraz kladený na všeobecnú časť finančného práva a na rozpočtovo-právne normy regulujúce rozpočtové hospodárenie štátu, ako aj jednotiek územnej samosprávy. Pozornosť je venovaná aj osobitným pododvetviam finančného práva, ktorými sú colné právo a právo finančného trhu. V ďalšej časti snahou bude prehĺbiť znalosti z oblasti daňového práva praktickou aplikáciou teoretických poznatkov, ktorá je spojená s riešením praktických prípadov a simulovaných procesných situácií.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom teoretické základy z oblasti všeobecno-teoretických otázok daňového práva a právnych noriem daňového práva hmotného (vnútroštátnych prameňov a vybraných prameňov práva EÚ).


Obsah kurzu:

1. Štátne a iné verejné peňažné príjmy, ich podstata, funkcie a členenie.

2. Všeobecne o daniach a poplatkoch: Podstata, pojem, funkcie a kritéria členenia daní a poplatkov.

3. Všeobecno-teoretické otázky daňového práva: Postavenie a význam daňového práva, jeho podstata, predmet, pojem, funkcie a pramene. Daňové právo hmotné a daňové právo procesné.Vzťah daňového práva k iným právnym odvetviam.

4. Veda o daňovom práve, jej predmet, metódy, systém a aktuálne úlohy.

5. Teórie a princípy zdaňovania.

6. Medzinárodné dvojité zdanenie, daňové raje a daňové úniky.

7. Daňovo-právne normy: Podstata daňovo-právnych noriem a ich charakteristika. Štruktúra daňovo-právnych noriem.

8. Daňovo-právne vzťahy: Podstata a charakteristické znaky. Základné a ostatné náležitosti daňovo-právnych a poplatkovo-právnych vzťahov.

9. Daň z pridanej hodnoty: Všeobecná charakteristika nepriamych daní a DPH. Právna úprava DPH.

10. Daň z príjmov – daň z príjmov fyzickej osoby: Všeobecná charakteristika dane a jej právna úprava.

11. Daň z príjmov – daň z príjmov právnickej osoby: Všeobecná charakteristika dane a jej právna úprava.

12. Daň z motorových vozidiel, právna úprava a daňové prvky.

13. Daň z poistenia, právna úprava a daňové prvky.

14. Miestne dane: Všeobecná charakteristika miestnych daní a ich právna úprava. Druhy miestnych daní.

15. Štátne poplatky a miestne poplatky: Správne poplatky, súdne poplatky a udržiavacie poplatky.Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


V rámci jednotlivých tém budú obsiahnuté aj poznatky z riešenia projektov APVV a VEGA, ktoré sa riešia na katedre.


Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je poskytnúť študentom teoretické základy z oblasti daňového práva, so zameraním na daňové právo procesné.

Obsah kurzu:
1. Organizačno-právna základňa správy daní. Finančná (daňová správa) a správa daní. Správcovia dane. Druhostupňové orgány. Iné orgány finančnej správy.
2. Príslušnosť na správu daní (správcu dane). Spôsoby modifikácie miestnej príslušnosti správcu dane. Vylúčenie zamestnancov správcu dane.
3. Princípy správy daní. Základné a ostatné zásady správy daní.
4. Osoby zúčastnení na správe daní. Daňové subjekty. Iné osoby. Procesné zastúpenie.
5. Podania pri správe daní. Podanie daňového priznania. Podanie opravného a dodatočného daňového priznania. Podanie hlásenia a prehľadu.
6. Doručovanie pri správe daní. Doručovanie do vlastných rúk. Doručovanie elektronickými prostriedkami. Doručovanie mimo územia SR. Doručovanie verejnou vyhláškou.
7. Lehoty pri správe daní. Počítanie lehôt. Predlženie lehoty. Zmeškanie lehoty.
8. Činnosti správcu dane pri správe daní. Vyhľadávacia činnosť. Postup správcu dane pri miestnom zisťovaní. Postup správcu dane pri zabezpečení veci. Postup správcu dane pri prepadnutí veci. Postup správcu dane pri daňovej kontrole. Postup správcu dane pri určení dane podľa pomôcok. Ostatné činnosti správcu dane.
9. Úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní. Zápisnica a úradný záznam. Súhrnný protokol. Predvolanie a predvedenie. Nazeranie do spisov. Dokazovanie.
10. Platenie daní a preddavkov na daň. Použitie platieb na daň. Formy platenia daní. Spôsoby platenia daní . Spôsoby vyberania daní. Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Odklad platenia dane a povolenie splátok.
11. Podstata a účel daňového konania. Právna úprava daňového konania. Vzťah daňového konania a správneho konania.
12. Daňové konanie v prvom stupni: Začatie konania a jeho účinky. Účastník daňového konania. Vylúčenie zamestnanca správcu dane. Prekážky v daňovom konaní. Rozhodnutie v daňovom konaní.
13. Osobitné daňové konania: Registračné konanie. Vyrubovacie konanie. Konanie Registračné konanie. Vyrubovacie konanie. Konanie oo opravných prostriedkoch.opravných prostriedkoch.
14. Daňové preplatky, vrátenie dane a pomernej časti dane. Daňové nedoplatky.pomernej časti dane. Daňové nedoplatky.
15. Daňové exekučné konanie: Začatie daňového exekučného konania. Odloženie daňovej exekúcie. Zastavenie daňového exekučného konania. Spôsoby daňovej exekúcie.
16. Daňová zodpovednosť a sankcie za jej uplatnenie. Správne (daňové) delikty. Tzv. daňové sankcie.

V rámci jednotlivých tém budú obsiahnuté aj poznatky z riešenia projektu APVV-19-0124.

Cieľ kurzu:

Poskytnúť študentom základné vedomosti a poznatky o právnych aspektoch finančnej politiky nášho štátu a finančnom práve v systéme slovenského práva. Dôraz je kladený na všeobecnú časť finančného práva a na rozpočtovo-právne normy regulujúce rozpočtové hospodárenie štátu, ako aj jednotiek územnej samosprávy.


Obsah kurzu:

1. Financie, ich podstata, členenie a funkcie. Verejné financie, ich podstata a funkcie. Základné články verejných financií a ich charakteristika.
2. Organizácia finančnej sústavy. Členenie finančných orgánov.
3. Finančné právo v systéme práva. Predmet, metódy a systém slovenského finančného práva.
4. Veda o finančnom práve. Vzťah finančného práva k iným právnym odvetviam.
5. Finančná kontrola. Podstata, funkcie a druhy finančnej kontroly.
6. Rozpočtové právo štátu. Štátny rozpočet.
7. Funkcie verejných rozpočtov, ekonomická a právna podstata.
8. Rozpočtové zásady v slovenskom rozpočtovom práve. Finančné vzťahy s EÚ.
9. ŠR a jeho skladba. Správa kapitoly štátneho rozpočtu. Rozpočty štátnych účelových fondov.
10. Rozpočtové právo územnej samosprávy.
11. Rozpočtové právo procesné.
12. Aktuálne zmeny vo finančnom zákonodarstve.

Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné vedomosti a poznatky o právnych aspektoch vybraných subsystémov finančného práva. Dôraz je kladený na otázky finančného hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, verejnoprávnych inštitúcií, organizácií neziskového sektora, ako aj štátnych podnikov. Pozornosť je venovaná aj colnému právu, menovému právu a bankovému právu (z pohľadu finančno-právneho), právu finančného trhu, devízovému právu a právu EÚ.

Obsah kurzu:
1. Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií.
2. Hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií: finančné zdroje a finančné hospodárenie Sociálnej poisťovne, Rozhlasu a televízie Slovenska, verejných vysokých škôl.
3. Hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií: finančné zdroje a finančné hospodárenie Tlačovej kancelárie SR, Audiovizuálneho fondu, Slovenskej národnej akreditačnej služby.
4. Hospodárenie vybraných neziskových subjektov.
5. Hospodárenie štátnych podnikov.
6. Colné právo. Právna úprava colníctva.
7. Colné konanie. Vzťah colného konania a správneho konania.
8. Právo finančného trhu. Podstata, funkcie a rozdelenie finančných trhov.
9. Vybrané otázky práva finančného trhu. Ochrana vkladov a Fond ochrany vkladov.
10. Národná banka Slovenska a jej pôsobnosť pri výkone dohľadu nad finančným trhom.
11. Menové právo. Pôsobnosť ECB a NBS v menovej oblasti.
12. Bankové právo a poistné právo.
13. Devízové právo.

Cieľ kurzu: Oboznámenie študentov s pojmovým aparátom používaným v účtovníctve, s účtovnými princípmi a zásadami, tvorbou a používaním účtovných informácií v praxi. Cieľom výučby predmetu je poskytnúť študentom poznatky z oblasti účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy v spojitosti s praktickou aplikáciou vybraného spektra účtovných informácií so zámerom prepojenia získaných poznatkov z oblasti účtovníctva na oblasť obchodného, finančného a daňového práva, ktoré môžu poskytnúť určitý zdroj konkurenčnej výhody pôsobenia absolventov právnickej fakulty v praxi.

Obsah kurzu:
Úvod do predmetu účtovníctva, základný pojmový aparát. Teória účtovníctva, účtovné princípy a zásady.
Harmonizačný proces v oblasti účtovníctva. Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Účtovné sústavy. Účtovné jednotky. Účtovné obdobie.
Význam účtovnej dokumentácie. Náležitosti účtovných dokladov. Uchovávanie účtovnej dokumentácie. Účtovný zápis.
Účtovné knihy v JÚ a PÚ – otváranie, uzatváranie, obsah, forma.
Princíp evidencie v jednoduchom účtovníctve. Sústava JÚ.
Účtovná uzávierka v jednoduchom účtovníctve. Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve (forma, obsah).
Majetok účtovnej jednotky a jeho zdroje. Aktíva a pasíva v účtovníctve.
Predmet účtovania v podvojnom účtovníctve. Hospodárske a účtovné operácie – vplyv na súvahové stavy a na vlastné imanie účtovnej jednotky.
Účtovné výkazy v podvojnom účtovníctve – forma a obsah. Súvaha – ako súpis majetku a jeho zdrojov.
Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve. Výročná správa. Overovanie účtovnej závierky. Účtovný audit – právna úprava, cieľ, význam.
Oceňovanie v účtovníctve. Účtovné odpisy, oprávky, opravné položky. Vstupná a zostatková cena majetku.
Charakteristika nákladov a výnosov. Postup pri zisťovaní výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia v podvojnom účtovníctve.
Využitie účtovných informácií v praxi. 


Cieľ kurzu: Načrtnúť vybraté ekonomické problémy súčasnej spoločnosti z pohľadu jednotlivca, podnikateľského subjektu a štátu, objasnenie ekonomických pojmov, základných princípov a ekonomických zákonov.

Obsah kurzu:
Hlavné etapy vývoja ekonómie.
Podstata a význam ekonómie a ekonomiky pre spoločnosť. 
Trh, trhový mechanizmus. Trhová konkurencia. 
Trhy výrobných faktorov.
Pôda ako výrobný faktor, trh s pôdou. 
Práca ako výrobný faktor, trh práce.
Kapitál ako výrobný faktor, trh kapitálu.
Peniaze a peňažný trh.
Agregátna ponuka. Agregátny dopyt. Makroekonomická rovnováha.
Inflácia a nezamestnanosť ako makroekonomický problém.
Cyklický vývoj hospodárstva.
Podstata a ciele hospodárskej politiky. Meranie výkonnosti ekonomiky.
Monetárna politika a jej nástroje.
Fiškálna politika, nástroje a ciele.
Podnik ako ekonomický subjekt. Náklady, výnosy, zisk.
Medzinárodná ekonomická integrácia a globalizácia.


Cieľ kurzu: poskytnúť študentom prehľad základných pojmov, prístupov, modelov a techník z oblasti moderného manažmentu. Podrobnejšie sa zamerať na vybrané problémy manažérskej praxe z teoretického pohľadu v kontexte s procesom globalizácie podnikateľského prostredia. Zakomponovaním prvkov praktického charakteru do výučbového procesu, v podobe riešenia modelových situácií, prepojiť teóriu manažérskych činností s manažérskou praxou.

Obsah kurzu:
Vymedzenie pojmov, vývoj teórie manažmentu.
Profil a osobnosť manažéra, manažérske činnosti.
Plánovanie, organizovanie. Podnikateľský plán.
Motivácia, komunikácia. Riešenie konfliktov.
Rozhodovanie, metódy rozhodovania.
Kontrola v manažérskej práci.
Typy organizačných štruktúr.
Vedenie, podstata a zmysel vedenia.
Riadenie ľudských zdrojov.
Manažérske systémy.
Kultúra manažmentu.
Manažment času.
Rozvoj manažérskej a organizačnej efektivity.
Strategický manažment (úvod do problematiky).