Osvojenie si teoretických poznatkov týkajúcich sa charakteristiky vedomia, koncepcie duše a procesu poznania v jednotlivých fázach dejinno-filozofického poznania.