Cieľom povinného predmetu je pochopenie základných filozoficko-etických učení obdobia stredoveku za účelom získania historicko-filozofických poznatkov ako teoretického základu pre aplikované a profesijné etiky.

Cieľom povinného predmetu je pochopenie základných filozoficko-etických učení obdobia 19. a 20.storočia a súčasnosti za účelom získania historicko-filozofických poznatkov ako teoretického základu pre aplikované a profesijné etiky.

Cieľom predmetu je osvojiť si didaktické zručností učiteľa vo fáze prípravy a realizácie etickej výchovy, kompetencie v procesuálnej dimenzii etickej výchovy, v zážitkovom, skúsenostnom, autentickom a kooperatívnom učení. Hodnotiaca dimenzia v etickej výchove a projekt etickej výchovy.

Cieľom predmetu je porozumenie a orientácia v teórii a praxi aplikovanej etiky, získanie poznatkov a schopnosti vysvetliť a analyzovať teoreticko-etickú dispozíciu vo východiskách a základoch aplikovanej etiky
v troch moduloch:
1. teória aplikovanej etiky;
2. stratégie a teoretické prístupy aplikovanej etiky a etické teórie fundamentálne pre aplikovanú etiku;
3. subdisciplíny aplikovanej etiky.