Cieľom cyklu prednášok a cvičení je oboznámenie sa z najdôležitejšími medzníkmi medzinárodnej politiky v rokoch 1789-1945. PrŠtudenti svoje znalosti prehlbujú na základe štúdia odbornej literatúry, analýzy prameňov a audiovizuálneho materiálu. Po absolvovaní predmetu budú poslucháči pripravení orientovať sa v problematike množstva paktov, zmlúv, aliancií, dohôd a celkovej problematiky medzinárodných vzťahov do konca 2. sv. vojny.


Cieľom predmetu je predstaviť dejiny "dlhého" 19. storočia od Francúzskej revolúcie (1789) do Prvej svetovej vojny (1914-1918), v politických, sociálnych a kultúrnych súvislostiach. Prioritami je vývoj európskych mocností a najmä vývoj ich politického systému, dejiny veľkých ideologických systémov 19. storočia, dejiny symbolických aspektov revolučných dejov, dejiny intelektuálnych hnutí a kultúrnych inštitúcií s politickým významom. Súčasťou predmetu je analýza základných pojmov spätých s obdobím 19. storočia t.j. revolúcia, sekularizácia, nacionalizmus, imperializmus, liberalizmus, feminizmus. Predmet je primárne zameraný na vývoj v Európe a USA, no rovnako budú prezentované i otázky vývoja na ďalekom východe, rozklad osmanského impéria či do-kolonizovania Afriky. Absolventi kurzu budú schopní porozumieť základným vývojovým trendom 19. storočia a interpretovať aj nové pojmy a problémy, ktoré súvisia s týmto obdobím.


Cieľom cyklu prednášok a cvičení je oboznámenie sa z najdôležitejšími medzníkmi medzinárodnej politiky v rokoch 1789-1914. Predmet slúži na rozšírenie vedomostí k nosnému predmetu Všeobecné dejiny III. Študenti svoje znalosti prehlbujú na základe štúdia odbornej literatúry, analýzy prameňov a audiovizuálneho materiálu. Po absolvovaní predmetu budú poslucháči pripravení orientovať sa v problematike množstva paktov, zmlúv, aliancií, dohôd a celkovej problematiky medzinárodných vzťahov do 1. sv. vojny.