Jarná škola doktorandov UPJŠ (JŠD 2020) pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike tým, že:

 • okrem domácich prednášajúcich z  UPJŠ sú prítomní aj externí  prednášatelia z prostredia mimo UPJŠ, aby študenti mali možnosť sledovať prednášky pre vybrané nosné predmety akreditovaných programov doktorandského štúdia aj z iného zorného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v daných oblastiach vo svete,
 • posilňujú sa kontakty a zvýši vzájomná informovanosť študentov o aktuálnych smeroch výskumu medzi študentmi rôznych programov DŠ v rámci UPJŠ,
 • je posilnená interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov doktorandského štúdia v záujme kompenzovať príliš jednostrannú predčasnú špecializáciu, ktorá často sťažuje uplatnenie absolventov na trhu práce.
Termín: 9. jún 2020 - 12. jún 2020
Miesto: Hotel SOREA Máj***, Liptovský Ján

POZOR ZMENA: 

na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR, záverov Ústredného krízového štábu SR zo dňa  12.  marca  2020 a odporúčaní Krízového štábu pre  monitorovanie,  vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v  záujme ochrany  života  a zdravia  študentov  a zamestnancov univerzity,  ktorých ohrozenie je  zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom sa konanie  celouniverzitného podujatia 7. ročníka  Jarnej školy doktorandov 2020 presúva  na termín  10.11.2020-13.11.2020 v Hoteli Sorea Máj*** v Liptovskom Jáne.


OZNAM K POSUDKOM: 

Vyskytli sa technické problémy so zobrazením posudkov u niektorých doktorandov. V prípade, že sa Vám posudok nezobrazuje nás kontaktujte,  prosím na e-mailovú adresu: jsd@upjs.sk.

Pre prísup k ďalším informáciám využite nasledujúce prihlasovacie kľúče:

 • LekPri2513 pre sekciu Lekárske a prírodné vedy
 • PraSoc8579 pre sekciu Právne a sociálne vedy

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v stredu 13.5. 2020 

V prípade, že sa chcete zúčastniť, zaregistrujte svoj príspevok v nasledujúcich sekciách (pre prístup do sekcie zadajte prihlasovací kľúč):

 • Didaktika biológie - didbio7846
 • Zoológia, botanika a ekológia - zoologia6791
 • Genetika, bunková biológia a mikrobiológia - genetika5914
 • Fyzika kondenzovaných látok - experiment5824
 • Teoretická fyzika, Astrofyzika, Biofyzika - astro6542
 • Analytická chémia - analyza6846
 • Anorganická chémia - anorganika9213
 • Biochémia - biochemia6531
 • Fyzikálna chémia - fyzchemia3571
 • Organická chémia - organika1298
 • Matematika - matematika6843
 • Didaktika prírodných vied, matematiky a informatiky - didaktika4716
 • Geografia - geografia9365
 • Geoinformatika - geoinf1426
 • Informatika - informatika6532
 • Aplikovaná informatika - aplikacie7618
 • Programátorská súťaž - sutaz8321
 • IHRA - ihra2486
 • Hlavolamy - hlavolam1694