Jarná škola doktorandov UPJŠ  pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike tým, že:

 • okrem domácich prednášajúcich z  UPJŠ sú prítomní aj externí  prednášatelia z prostredia mimo UPJŠ, aby študenti mali možnosť sledovať prednášky pre vybrané nosné predmety akreditovaných programov doktorandského štúdia aj z iného zorného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v daných oblastiach vo svete,
 • posilňujú sa kontakty a zvýši vzájomná informovanosť študentov o aktuálnych smeroch výskumu medzi študentmi rôznych programov DŠ v rámci UPJŠ,
 • je posilnená interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov doktorandského štúdia v záujme kompenzovať príliš jednostrannú predčasnú špecializáciu, ktorá často sťažuje uplatnenie absolventov na trhu práce.
Pre prístup k ďalším informáciám využite nasledujúce prihlasovacie kľúče (platí pre vybraných doktorandov):

 • LekPri2513 pre sekciu Lekárske a prírodné vedy
 • PraSoc8579 pre sekciu Právne a sociálne vedy

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v stredu 19.04.2023.

V prípade, že sa chcete zúčastniť, zaregistrujte svoj príspevok v nasledujúcich sekciách (za názvom sekcie je uvedený prihlasovací kľúč, ktorý zadajte po vyzvaní):

 • MIKROBIOLÓGIA, BIOLÓGIA RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV - Mikrob1298
 • BIOLÓGIA ČLOVEKA A BUNKOVÁ BIOLÓGIA - Clovek6482
 • FYZIKA I. (FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK, TEORETICKÁ FYZIKA) - Experiment5824
 • FYZIKA II. (BIOFYZIKA, JADROVÁ FYZIKA) - Biojadro6542
 • ANALYTICKÁ CHÉMIA - Analytika6846
 • ANORGANICKÁ CHÉMIA - Anorganika9213
 • BIOCHÉMIA - Biochemia6531
 • FYZIKÁLNA CHÉMIA - Fyzchemia3571
 • ORGANICKÁ CHÉMIA - Organika1417
 • MATEMATIKA - Matematika6843
 • GEOGRAFIA A GEOINFORMATIKA - Geoinf1426
 • ANALÝZA DÁT, UMELÁ INTELIGENCIA A INFORMATIKA - Informatika6532
 • APLIKOVANÁ INFORMATIKA - Aplikacie7618
 • DIDAKTIKA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY - Didaktika4716
 • PROGRAMÁTORSKÁ SÚŤAŽ - Sutaz8321
 • IHRA - Ihra2486

Chcem sa prihlásiť na konferenciu (I want to register for a conference):

 • poznačte si prihlasovací kľúč (uvedený za názvom sekcie, v ktorej budete mať príspevok) a kliknite sem.
 • make a note of the Enrolment key (listed after the name of the section in which you will have a submission) and click here.