Predmet vznikol ako aktivita spolupráce verejných inštitúcií pri realizácii projektu GGC01009 s názvom Budúcnosť verejnej správy (Future of Public Administraton „FoPa“) (https://fpa.education/) v rámci Grantov EHP a Nórska spadajúce pod gesciu Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (https://www.eeagrants.sk/), v rámci výzvy „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ (https://www.eeagrants.sk/programy/dobre-spravovanie-a-cezhranicna-spolupraca/vyzvy/).


Projekt VVGS-2020-1509 Otvorené dvere pre verejnú správu 
bol realizovaný v rámci výzvy Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL) 
za finančnej podpory z Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V prípade záujmu o prístup k obsahu elektronického kurzu zašlite svoju požiadavku na ondrej.mital@upjs.sk.