Garant: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

Fakulta verejnej správy

Anotácia: Študent po absolvovaní bloku bude vedieť vypracovať konkrétny projekt, ktorého náležitosti sú samozrejmou súčasťou žiadosti o nenávratné zdroje financovania, ktoré poskytujú príslušné ministerstvá SR v rámci jednotlivých operačných programov. Okrem uvedeného sa poslucháčovi poskytnú základné vedomosti a zručnosti, ktoré sa týkajú financovania a legislatívy  Európskej únie ako poskytovateľa finančných prostriedkov v nasledujúcom programovom období 2014 - 2020. Poslucháč bude po absolvovaní  bloku disponovať aktuálnymi informáciami potrebnými pre prípravu projektov financovanými so štrukturálnych fondov EÚ. Výučba sa bude realizovať v teoretickej rovine, ktorá bude doplnená o praktické aplikácie – projekty.