Študent si prostredníctvom kurzu osvojí metrickú terminológiu, ktorá je nevyhnutná pri práci s poetickými textami antických autorov. Po absolvovaní predmetu dokáže analyzovať veršové formy antickej poézie a poznatky aplikovať pri čítaní a recitácii antických metier.

Absolvovaním predmetu získa študent orientáciu v hlavnej línii mytologickej tradície. Oboznámi sa s hlavnými aj vedľajšími bohmi gréckych a rímskych mýtov a s ich vzájomnými vzťahmi.

Absolvovaním predmetu nadobudne študent základnú orientáciu v antickej kultúre, spozná antického človeka prostredníctvom hmotnej kultúry, ktorú vytváral a ktorá spoluvytvárala jeho, nahliadne do každodenného života v antike.

Kurz je určený študentom 1. ročníka všeobecného a zubného lekárstva na precvičovanie a upevňovanie si znalosti lekárskej terminológie.

Kurz pre študentov, ktorí majú zapísaný tento predmet v LS 2022.

Kurz latinčiny určený pre študentov ošetrovateľských odborov na Lekárskej fakulte.

Kurz určený pre študentov prvého ročníka Lekárskej fakulty.Kurz je určený študentom 1. ročníka ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva na precvičovanie a upevňovanie si znalosti lekárskej terminológie.

This compulsory course for all foreign medical students enrolled for Medical Terminology in Winter semester 2021/2022.


Lekárska terminológia určená pre študentov 1. ročníka Všeobecného a Zubného lekárstva.