Výsledkom vzdelávania predmetu je oboznámenie študentov s právnou úpravou jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov, orientácia v oblasti individuálnych pracovnoprávnych vzťahov a ich príprava k správnej interpretácii a aplikácii pracovnoprávnych predpisov pre výkon súdneho rozhodovania, advokátskej praxe, riadenia ľudských zdrojov a personálnej praxe.

Výsledkom vzdelávania predmetu je zrozumiteľnou formou oboznámiť študenta so základnými právnymi poznatkami z individuálneho pracovného práva a kolektívneho pracovného práva. Účelom výučby predmetu je prehĺbiť teoretické znalosti študenta, pokiaľ ide o podstatu pracovného práva ako disciplíny osobitného súkromného práva, jeho vzťah k právu EÚ, štátnemu a ústavnému právu, právu občianskemu a právu sociálneho zabezpečenia. Z hľadiska praktického sa študent zoznámi s medzinárodnými dokumentmi pracovného práva, rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora a nálezmi Ústavného súdu, ktoré majú vzťah k pracovnému právu a pracovnoprávnou judikatúrou všeobecných súdov. Výsledkom vzdelávania je aj študent pripravený pre kvalitný výkon súdneho rozhodovania, advokátskej praxe a personálneho manažéra.

Predmet je v prvej časti semestra zameraný na dokončenie matérie individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov z predmetov Pracovné právo I. a Pracovné právo II. Výsledky vzdelávania kopírujú ciele citovaných predmetov, prehlbujú a rozširujú získané poznatky. V druhej časti sa predmet sústreďuje na základné systémové väzby medzi pracovným právom a právom sociálneho zabezpečenia, na oblasť uplatňovania ústavných sociálnych práv. Výsledkom vzdelávania predmetu v jeho druhej časti je poskytnúť študentom teoretické i praktické poznatky o fungovaní základných systémov sociálneho zabezpečenia. Predmet oboznamuje študentov so základnými sociálnymi udalosťami, s ktorými sa vo svojom živote stretnú. Od povinnosti prihlasovať sa na verejné zdravotné poistenie, cez účasť na sociálnom poistení z pozície zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby až po možnosti získania príspevkov zo štátnej sociálnej podpory, ak sa ocitnú v roli rodiča.

Študent po absolvovaní predmetu získava komplexný pohľad na vybrané okruhy tém z práva sociálneho zabezpečenia. Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný orientovať sa a poskytnúť právne rady v súvislosti s nárokovaním si na jednotlivé sociálne dávky pri typických životných (sociálnych) udalostiach a schopný vytvoriť právne podanie vo vzťahu k inštitúciám pôsobiacim v sociálnom zabezpečení SR.

Výberový predmet Sociálnoprávna ochrana študentov sa vyznačuje interdisciplinárnym charakterom. Výsledkom vzdelávania predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o legislatívnej úprave práva na vzdelanie a jeho realizácii pri štúdiu na vysokej škole a o sociálnych aspektoch vysokoškolského štúdia. Študenti získajú prehľad o organizácii a fungovaní vysokých škôl v SR, o stupňoch a formách štúdia, o celom komplexe oprávnení a právnych povinností študentov pri štúdiu, ako i o možnostiach realizácie časti študijného programu v zahraničí. V rámci naznačeného cieľa sa vyučovaný predmet zameriava i na právne možnosti riešenia situácií, ovplyvňujúcich sociálne postavenie študentov počas vysokoškolského štúdia, s osobitným dôrazom na možnosti výkonu zárobkovej činnosti počas štúdia, a s tým súvisiace odvodové povinnosti do poistných fondov. Súčasťou výučby je aj oblasť sociálnej podpory študentov (sociálne a motivačné štipendiá a pôžičky) a podpora študentov – rodičov a ich hmotné zabezpečenie pri starostlivosti o dieťa počas obdobia štúdia na vysokej škole.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s antidiskriminačným právom v pracovnoprávnej oblasti. Súčasťou výučby je analýza vybraných súdnych rozhodnutí. Absolvovaním predmetu by študent mal získať aspoň základné vedomosti antidiskriminačnej úpravy, nárokov z diskriminačného konania a možnosti právnej ochrany pred nežiaducim správaním na pracovisku. Ambíciou predmetu je okrem získania náležitých vedomostí aj nastoliť hodnotovo-právne a etické otázky, ktoré sú pre budúci výkon právnického povolania rovnako dôležité.