Cieľom predmetu je naučiť študentov porozumieť základným ekonomickým princípom fungovania verejnej správy v podmienkach Európskej únie a Slovenskej republiky. 

Po ukončení štúdia predmetu bude študent schopný:

-       vysvetliť čo je podstatou ekonomiky verejnej správy,

-       identifikovať subjekty verejnej správy,

-       porozumieť podstate Teórie verejnej voľby,

-       porozumieť spôsobom zabezpečovania verejných služieb v kontexte metodiky Európskej únie  a Slovenskej republiky,

-       identifikovať spôsoby zabezpečenia efektívnosti a inovácií verejného sektora.