Predmet Makroekonómia je zameraný na získaní základných teoretických poznatkov z makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov na úrovni najnovších poznatkov svetovej ekonomickej vedy. Poslaním predmetu je poskytnúť systematické poznatky z makroekonómie, osvojiť si terminológiu a pochopiť súvislosti medzi jednotlivými makroekonomickými kategóriami, vytvoriť teoreticko-metodologické predpoklady pre štúdium nadväzujúcich aplikačných ekonomických disciplín. 

Okrem podkladov zverejnených v tomto prostredí je potrebné si preštudovať aj povinnú literatúru v rozsahu zverejnených prednášok.

V priebehu semestra tu budete mať zverejnené úlohy, máte možnosť sa zapojiť do diskusií a aj NAVZÁJOM komunikovať.  Kurz je potrebné sledovať minimálne raz týždenne. Tu nájdete najaktuálnejšie informácie a pokyny.

© Všetky autorské práva týkajúce sa obsahu dokumentu sú vyhradené. Akékoľvek tu publikované informácie (textové, obrazové, zdrojové texty, atď.) sa nesmú kopírovať, uchovávať v akejkoľvek forme na akomkoľvek médiu alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv. Tieto materiály môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona. Autorským právom je chránený aj vzhľad a obsah stránky, dokumentácia, ako aj program, ktorý generuje výstup. Vytvárať záznam z prednášky, cvičenia alebo konzultácie je možné len so súhlasom vyučujúceho.


Želáme Vám príjemné štúdium a veľa nových poznatkov.

Milan Douša