Nadobudnutie, nácvik, a aplikácia zručností a skúseností, ktoré sú potrebné pri praktickom uskutočňovaní didaktických experimentov a pozorovaní v školskom prostredí.