Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia, plynulo prejsť so študentmi od konzekutívneho ku simultánnemu tlmočeniu a zamerať sa na spôsobilosti potrebné pri výkonoch v simultánnom tlmočení, nadviazať na predchádzajúce semináre tlmočenia a orientovať študentov na praktické tlmočenie.

WEEK 1
Úvodná hodina - oboznámenie sa s podmienkami absolvovania predmetu, sylabami, Moodle, zdroje videí, technika domácej prípravy, Gilliesove oblasti pre konzekutívne tlmočenie
WEEK 2
Hodina odpadá.
WEEK 3
Opakovanie teórie tlmočenia, tlmočnícke techniky, zápis
cvičenia na: spôsob podania,
nácvik konzekutívneho tlmočenia - všeobecné témy
WEEK 4
cvičenia na: Aktívne počúvanie a analýza
nácvik konzekutívneho tlmočenia - všeobecné témy
WEEK 5
cvičenia na: Zápis
nácvik konzekutívneho tlmočenia - všeobecné témy
WEEK 6
cvičenia na: Pamäť a vyvolanie z pamäte
nácvik konzekutívneho tlmočenia - všeobecné témy
WEEK 7
Tutoriály
WEEK 8
cvičenia na: Preformulovanie
nácvik konzekutívneho tlmočenia - všeobecné témy
krátky test
WEEK 9
cvičenia na: Sebakontrola
nácvik konzekutívneho tlmočenia - všeobecné témy
WEEK 10
cvičenia na: Stresový manažment
nácvik konzekutívneho tlmočenia - všeobecné témy
WEEK 11
Hodnotenie tlmočníckych výkonov študentov
WEEK 12
Hodnotenie tlmočníckych výkonov študentov
WEEK 13, 14
tutoriály