Po literárnom kánone: nové pohľady na štúdium kultúry

Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia, plynulo prejsť so študentmi od konzekutívneho ku simultánnemu tlmočeniu a zamerať sa na spôsobilosti potrebné pri výkonoch v simultánnom tlmočení, nadviazať na predchádzajúce semináre tlmočenia a orientovať študentov na praktické tlmočenie.

1. Týždeň 1 Hodina odpadá

2. Týždeň 2 Úvodná hodina, oboznámenie s podmienkami predmetu, predstavenie preberaných tém, výber tém na prezentácie, Úvod do tlmočenia, krédo tlmočníka, tlmočnícke desatoro, žánre a druhy tlmočenia

3. Týždeň 3 Spôsoby tlmočenia

4. Týždeň 4 Príprava na tlmočenie, najčastejšie chyby tlmočníkov a rečníkov

5. Týždeň 5 Praxeológia tlmočenia

6. Týždeň 6 tutoriály

7. Týždeň 7 Stratégie tlmočenia

8. Týždeň 8 Tlmočnícky zápis

9. Týždeň 9 Test

10. Týždeň 10 Prezentácie študentov

11. Týždeň 11 Prezentácie študentov

12. Týždeň 12 Prezentácie študentov

Týždeň 13, 14 tutoriály

Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia so zameraním najmä na simultánne tlmočenie, kabínové aj šušotáž, cielene trénovať kabínovú simultánku pred konkrétnymi „real-life“ akciami v univerzitnom aj externom tlmočníckom prostredí a rozširovať terminologickú slovnú zásobu v rôznych tematických oblastiach.

Stručná osnova predmetu:

1. Hodina odpadá

2. Úvodná hodina + opakovanie (teória tlmočenia), Cvičenia na: spôsob podania

3. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: rozdvojenie pozornosti

4. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: fázový posun

5. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: anticipácia

6. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Práca v projektovom cykle

7. tutoriály

8. Cvičenia na: preformulovanie, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

9. Cvičenia na: sebakontrola, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

10. Cvičenia na: stresový manažment, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

11. Práca v projektovom cykle – prezentácie a vyhodnotenie

12. Záverečné hodnotenie a zhrnutie predmetu

13. a 14. tutoriály