Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia, plynulo prejsť so študentmi od konzekutívneho ku simultánnemu tlmočeniu a zamerať sa na spôsobilosti potrebné pri výkonoch v simultánnom tlmočení, nadviazať na predchádzajúce semináre tlmočenia a orientovať študentov na praktické tlmočenie.