Predmet podáva ucelenú charakteristiku podstaty podnikania v trhovej ekonomike prostredníctvom vymedzenia základných vzťahov medzi jednotlivými ekonomickými subjektami. Obsahová náplň predmetu je zameraná najmä na podnik – typológiu podnikov v Slovenskej republike, činnosti transformačného procesu podniku, charakteristiku a vzájomný vzťah majetku podniku a kapitálovej štruktúry podniku ako aj ľudských zdrojov podniku. Pozornosť je venovaná aj hodnotovým procesom podniku – najmä nákladom, výnosom a výsledku hospodárenia podniku ako aj vybraným ukazovateľom hodnotiacich finančné hospodárenie podniku.