Absolvovaním predmetu študent získa praktické poznatky týkajúce sa financií Európskej únie, najmä rozpočtu EÚ. Študent by mal poznať odlišnosti medzi rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami,  poznať príjmy a výdavky rozpočtu EÚ, ako aj význam viacročného finančného rámca. Študent sa dokáže orientovať v možnostiach financovania z EÚ (nenávratných finančných príspevkov i návratných zdrojov financovania), rozumie programovaniu podpory z EŠIF v Slovenskej republike.