V rámci predmetu Ošetrovateľská starostlivosť si študenti študijného programu Ošetrovateľstvo syntetizujú poznatky z jednotlivých medicínskych, ošetrovateľských a humanitných vedných disciplín a aplikujú ich do reálnej klinickej ošetrovateľskej praxe, pri ktorej je kladený dôraz predovšetkým  na realizáciu klinicky správnej a bezpečnej ošetrovateľskej praxe s rešpektovaním princípov praxe založenej na dôkazoch (Evidence Based Practice - EBP). Študenti sa zdokonaľujú v realizácii základných ošetrovateľských techník, postupov a výkonov priamo pri realizovaní individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti všetkým pacientom.