Hlavným cieľom predmetu Informatika je dosiahnuť u poslucháčov počítačovú gramotnosť na úrovni, ktorá umožní efektívne využívať základné prostriedky informačných a komunikačných technológií (IKT) pri spracovávaní rôznych zadaní, úloh, študentských odborných činností ako aj záverečných a vedeckých prác. Dôraz sa kladie na prácu s osobným počítačom v OS Windows, orientáciu v informačných zdrojoch internetu a prácu s aplikáciami kancelárskeho balíka MS Office a Office 365 s cieľom zvýšiť povedomie o možnostiach online spolupráce.

Obsahová štruktúra e-learningového kurzu je koncipovaná do nasledujúcich 7 tematických celkov:

• Návod na prácu s kurzom,

• Práca s osobným počítačom a správa súborov, 

• Textový editor Microsoft Word, 

• Tabuľkový editor Microsoft Excel, 

• Prezenčný editor Microsoft PowerPoint, 

• Práca s Internetom a bezpečnosť pri práci s Internetom, 

• On-line služby v prostredí Office 365.