Hlavným cieľom predmetu Informatika je dosiahnuť u poslucháčov počítačovú gramotnosť na úrovni, ktorá umožní efektívne využívať základné prostriedky informačných a komunikačných technológií (IKT) pri spracovávaní rôznych zadaní, úloh, študentských odborných činností ako aj záverečných a vedeckých prác. Dôraz sa kladie na prácu s osobným počítačom v OS Windows, orientáciu v informačných zdrojoch internetu a prácu s aplikáciami kancelárskeho balíka MS Office a Office 365 s cieľom zvýšiť povedomie o možnostiach online spolupráce.

Obsahová štruktúra e-learningového kurzu je koncipovaná do nasledujúcich 7 tematických celkov:

  • Počítačová zostava
  • Práca s osobným počítačom a správa súborov
  • Práca s internetom a bezpečnosť pri práci s internetom
  • On-line služby v prostredí Office 365
  • Textový editor Microsoft Word 2016 
  • Štatistické spracovanie údajov v prostredí programu Microsoft Excel 2016 
  •  Prezenčný editor Microsoft PowerPoint 2016