The aim of this course is to provide students with basic information from the field of health psychology, i.e. the importance of psychological factors in maintaining good health, preventing diseases, managing negative health conditions, providing psychological assistance to patients during recovery, and coping with chronic diseases. and in improving the provision of health services.

We have the ambition to develop students' ability to work with professional literature (work with scientific sources), create a knowledge base, but also their own opinion, attitude towards problems in the field of health psychology and present them (academic writing). We expect from students the application of acquired knowledge in solving problem tasks with the aim of developing the competence to cooperate in a team (cooperation in groups, communication competences) in the preparation of projects (project process and content) aimed at improving health, managing diseases or providing health services in different groups of the population ( inclusive competences), present them (presentation skills) and discuss them (communication skills).


Tento kurz Vám umožní zoznámenie sa so základnými metódami epidemiologických a klinických štúdií a osvojenie si ich aplikácie v biomedicínskom výskume, ale tiež získanie teoretických vedomostí v biomedicínskej štatistike a zdokonalenie sa v ich praktickom používaní.

Cieľom tohto kurzu, je poskytnúť  študentom  základné  informácie  z  oblasti  psychológie  zdravia,  teda  o  význame psychologických faktorov pri udržovaní dobrého zdravotného stavu, pri prevencií ochorení, pri zvládaní negatívnych zdravotných stavov, pri poskytovaní psychologickej pomoci pacientom v priebehu uzdravovania, pri vyrovnávaní sa s chronickými ochoreniami a pri zlepšovaní poskytovania zdravotníckych služieb.

Máme ambíciu rozvinúť schopnosť študentov pracovať s odbornou literatúrou (práca s vedeckými zdrojmi), vytvárať si poznatkovú základňu, ale i vlastný názor, postoj k problémom z oblasti psychológie zdravia  a prezentovať ich (akademické písanie). Očakávame od študentov aplikáciu získaných poznatkov pri riešení problémových úloh s cieľom rozvíjať kompetenciu spolupracovať v tíme (spolupráca v skupin, komunikačné kompetencie) na príprave projektov (proces a obsah projektu) zacielených na zlepšenie zdravia, zvládanie ochorenia či poskytovania zdravotníckych služieb v rôznych skupinách populácie (inkluzívne kompetencie), prezentovať ich  (prezentačné zručnosti) a diskutovať o nich (komunikačné zručnosti).