Hlavným cieľom predmetu Informatika je dosiahnuť u poslucháčov počítačovú gramotnosť na úrovni, ktorá umožní efektívne využívať základné prostriedky informačných a komunikačných technológií (IKT) pri spracovávaní rôznych zadaní, úloh, študentských odborných činností ako aj záverečných a vedeckých prác. Dôraz sa kladie na prácu s osobným počítačom v OS Windows, orientáciu v informačných zdrojoch internetu a prácu s aplikáciami kancelárskeho balíka MS Office a Office 365 s cieľom zvýšiť povedomie o možnostiach online spolupráce.