The aim of the course is to introduce students to the interdisciplinary field of gender studies, present basic gender theories and their influence on contemporary society and culture. Students will familiarise themselves with key terminology used in gender theory. Students will also practice analysing contemporary events and media texts from the point of view of gender theory.

This course aims at presenting the students with a new point of view on a topic as familiar as children’s literature, and consequently attempts to encourage them to adopt a critical attitude towards all, even well-known and seemingly straightforward, areas of life. The course consists in analysing specific fairy tales and other texts falling under the category of “children’s literature” in order to uncover the mechanisms which these texts employ to socialise children, reflect and/or influence family dynamics, construct identities, sustain traditional gender roles, or, on the contrary, deconstruct them.


Po literárnom kánone: nové pohľady na štúdium kultúry

Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia, plynulo prejsť so študentmi od konzekutívneho ku simultánnemu tlmočeniu a zamerať sa na spôsobilosti potrebné pri výkonoch v simultánnom tlmočení, nadviazať na predchádzajúce semináre tlmočenia a orientovať študentov na praktické tlmočenie.

1. Týždeň 1 Hodina odpadá

2. Týždeň 2 Úvodná hodina, oboznámenie s podmienkami predmetu, predstavenie preberaných tém, výber tém na prezentácie, Úvod do tlmočenia, krédo tlmočníka, tlmočnícke desatoro, žánre a druhy tlmočenia

3. Týždeň 3 Spôsoby tlmočenia

4. Týždeň 4 Príprava na tlmočenie, najčastejšie chyby tlmočníkov a rečníkov

5. Týždeň 5 Praxeológia tlmočenia

6. Týždeň 6 tutoriály

7. Týždeň 7 Stratégie tlmočenia

8. Týždeň 8 Tlmočnícky zápis

9. Týždeň 9 Test

10. Týždeň 10 Prezentácie študentov

11. Týždeň 11 Prezentácie študentov

12. Týždeň 12 Prezentácie študentov

Týždeň 13, 14 tutoriály

Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia, plynulo prejsť so študentmi od konzekutívneho ku simultánnemu tlmočeniu a zamerať sa na spôsobilosti potrebné pri výkonoch v simultánnom tlmočení, nadviazať na predchádzajúce semináre tlmočenia a orientovať študentov na praktické tlmočenie.

1. Týždeň 1 Hodina odpadá

2. Týždeň 2 Úvodná hodina, oboznámenie s podmienkami predmetu, predstavenie preberaných tém, výber tém na prezentácie, Úvod do tlmočenia, krédo tlmočníka, tlmočnícke desatoro, žánre a druhy tlmočenia

3. Týždeň 3 Spôsoby tlmočenia

4. Týždeň 4 Príprava na tlmočenie, najčastejšie chyby tlmočníkov a rečníkov

5. Týždeň 5 Praxeológia tlmočenia

6. Týždeň 6 tutoriály

7. Týždeň 7 Stratégie tlmočenia

8. Týždeň 8 Tlmočnícky zápis

9. Týždeň 9 Test

10. Týždeň 10 Prezentácie študentov

11. Týždeň 11 Prezentácie študentov

12. Týždeň 12 Prezentácie študentov

Týždeň 13, 14 tutoriály

Cieľom kurzu je prehlbovať praktické zručnosti študentov v oblasti tlmočenia so zameraním najmä na simultánne tlmočenie, kabínové aj šušotáž, cielene trénovať kabínovú simultánku pred konkrétnymi „real-life“ akciami v univerzitnom aj externom tlmočníckom prostredí a rozširovať terminologickú slovnú zásobu v rôznych tematických oblastiach.

Stručná osnova predmetu:

1. Hodina odpadá

2. Úvodná hodina + opakovanie (teória tlmočenia), Cvičenia na: spôsob podania

3. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: rozdvojenie pozornosti

4. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: fázový posun

5. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Cvičenia na: anticipácia

6. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik), Práca v projektovom cykle

7. tutoriály

8. Cvičenia na: preformulovanie, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

9. Cvičenia na: sebakontrola, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

10. Cvičenia na: stresový manažment, Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)

11. Práca v projektovom cykle – prezentácie a vyhodnotenie

12. Záverečné hodnotenie a zhrnutie predmetu

13. a 14. tutoriály